:: RANCANGAN MALAYSIA KE SEMBILAN (2006-2010) ::
BAB 26 : SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KERAJAAN YANG CEKAP

II : KEMAJUAN 2001-2005


26.03 Dalam tempoh RMKe-8, usaha gigih dijalankan untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Selain usaha yang berterusan untuk mengukuhkan penyampaian perkhidmatan menerusi inisiatif pengurusan kualiti, Kerajaan mengenal pasti penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan sebagai teras strategik utama dalam pakej rangsangan ekonomi yang dilaksanakan pada bulan Mei 2003 untuk menangani kesan negatif kegawatan ekonomi negara. Usaha meningkatkan sistem penyampaian sektor awam mencakupi penambahbaikan dalam beberapa bidang, iaitu pengurangan kerenah birokrasi, perkhidmatan kaunter, pelesenan dan permit, pentadbiran tanah, perkhidmatan pihak berkuasa tempatan (PBT), usaha memudahkan pelaburan, pengurusan kualiti, pengiktirafan kecemerlangan, pengukuran prestasi, pengurusan aduan awam dan pembangunan ICT.

Pengurangan Kerenah Birokrasi

26.04 Pada tahun 2003, Pasukan Petugas (PPMKB) ditubuhkan di setiap kementerian untuk mengurangkan kerenah birokrasi di kementerian dan jabatan. Pasukan Petugas ini telah menambah baik sistem dan prosedur kerja sedia ada bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang cekap serta mencegah penyelewengan dan amalan rasuah; mengenal pasti, mengkaji dan meminda undang-undang dan peraturan yang menghalang kelicinan sistem penyampaian perkhidmatan; mengkaji dan memperakukan penambahbaikan standard perkhidmatan seperti dalam Piagam Pelanggan dan mengambil tindakan susulan terhadap maklum balas pelanggan; dan menentukan bekalan sumber yang perlu bagi meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan. Sehingga akhir tahun 2005, Pasukan Petugas mengkaji semula sebanyak 335 sistem dan prosedur kerja. Kajian semula ini membolehkan penambahbaikan penyampaian perkhidmatan terutamanya dari segi masa pemprosesan yang lebih cepat, antaranya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) berjaya mengurangkan masa memproses permohonan oleh kontraktor daripada 60 hari kepada 30 hari; Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) memendekkan masa memproses bayaran balik daripada dua minggu kepada dua hari; dan Jabatan Imigresen Malaysia memendekkan proses bagi pengeluaran pasport baru daripada satu minggu kepada tiga hari manakala pembaharuan pasport dapat dilakukan dalam tempoh 24 jam. Jabatan Imigresen juga telah memperkenalkan inisiatif I-Visa untuk memudahkan permohonan visa pelawat dari negara China dan India dalam kuantiti yang banyak. Pada tahun 2005, Jabatan tersebut juga melaksanakan langkah untuk mempercepat pengeluaran Pas Lawatan Profesional untuk membolehkan pakar dan pekerja berpengetahuan menjalankan perkhidmatan khusus dalam bidang yang kritikal.

Pelesenan dan Permit

26.05 Pelbagai langkah diambil untuk mempercepat proses pengeluaran lesen dan permit bagi mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Proses ini dilakukan dengan mengkaji semula keperluan bagi lesen dan permit tertentu, memperkenalkan borang permohonan dan lesen komposit serta melanjutkan tempoh sah laku lesen dan permit. Inisiatif penting dalam tempoh Rancangan ialah usaha untuk memperkemas prosedur pelesenan bagi industri hotel dengan menggabungkan 14 jenis lesen kepada satu lesen komposit. Menerusi inisiatif ini, PBT diberi kuasa berperanan sebagai pusat setempat untuk memproses permohonan lesen komposit tersebut. Agensi lain juga melaksanakan inisiatif untuk mempercepat pengeluaran lesen, permit dan kelulusan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) telah mempercepat proses kelulusan bagi lesen import dan eksport serta lesen di bawah Generalised System of Preferences (GSP) manakala Kementerian Pelancongan menurunkan kuasa Pesuruhjaya Pelancongan bagi mempercepat pengeluaran pelbagai lesen berkaitan pelancongan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan operasi sektor swasta dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan.

Perkhidmatan Kaunter

26.06 Usaha terus diambil untuk meningkatkan perkhidmatan kaunter agar lebih berorientasikan pelanggan dan mesra perniagaan. Usaha ini termasuk peruntukan kaunter perkhidmatan setempat untuk memudahkan akses kepada pelbagai perkhidmatan dan memastikan bilangan kaunter dan petugas yang mencukupi dalam menyediakan perkhidmatan yang cekap. Kaunter pelbagai perkhidmatan, kaunter kecemasan dan kaunter khas untuk golongan kurang upaya, warga tua dan ibu mengandung serta tambahan waktu perkhidmatan, sistem pengurusan giliran elektronik dan penyediaan maklumat mengenai jangka masa layanan telah dilaksanakan. Di samping itu, maklum balas menerusi borang kepuasan hati pelanggan digunakan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kepada pelanggan. Beberapa agensi barisan hadapan telah melaksanakan langkah proaktif untuk meningkatkan perkhidmatan kaunter seperti Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) menyediakan perkhidmatan kaunter untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan menerusi kaunter khas untuk permohonan berkelompok serta kaunter warga tua dan orang kurang upaya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) menggunakan pegawai khidmat pelanggan untuk membantu pelanggan mendapatkan perkhidmatan di kaunter yang ditetapkan. Di samping itu, pengurus bertugas juga disediakan untuk menangani keperluan pelanggan kurang upaya, ibu mengandung dan warga tua.

26.07 Pada tahun 2005, usaha menaik taraf perkhidmatan kaunter di semua agensi diperkukuh lagi menerusi penubuhan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan (CSO) yang menggabungkan tugas dan peranan petugas di Kaunter Pertanyaan, Penyambut Tetamu dan Pegawai Perhubungan Pelanggan. Garis panduan telah dikeluarkan kepada agensi Kerajaan mengenai penubuhan CSO dan skim perkhidmatan yang baru dilaksanakan untuk memastikan pejabat CSO dikendalikan oleh pegawai yang berkelayakan. Program latihan mengenai perkhidmatan berbudi bahasa turut dilaksanakan untuk melengkapkan Pegawai Khidmat Pelanggan dengan pengetahuan dan kemahiran yang perlu berkaitan perkhidmatan kepada pelanggan dan perhubungan pelanggan.

Pentadbiran Tanah

26.08 Satu pakej baru strategi urusan pentadbiran tanah yang mengandungi 43 perakuan untuk menambah baik sistem pentadbiran tanah dilancarkan dalam tempoh Rancangan. Perakuan ini meliputi perekayasaan sistem dan proses kerja sedia ada serta penambahbaikan kepada aspek sokongan yang berkaitan. Sebanyak 26 Pasukan Tindakan Khas juga ditubuhkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi menyelesaikan tunggakan kes permohonan tanah. Di samping itu, langkah seperti penurunan kuasa, pengisian jawatan yang kritikal, peningkatan kompetensi pegawai dalam pentadbiran tanah dan menaik taraf kemudahan dan peralatan di pejabat tanah telah dilaksanakan.

26.09 Usaha juga telah diambil untuk mempercepat proses pengukuran tanah sebagai langkah untuk menambah baik urusan pentadbiran tanah. Prosedur permohonan ukur dikaji semula untuk membolehkan Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) mempercepat penyediaan pelan hak milik tanah bagi tujuan pengeluaran hak milik. Di samping itu, Kerajaan juga melaksanakan Sistem Pemantauan Permohonan Tanah (LAMS) untuk memantau bilangan permohonan tanah yang diterima, diproses dan diluluskan serta mengenal pasti tunggakan kes permohonan tanah. Usaha ini telah membolehkan pengurusan permohonan tanah yang lebih berkesan dan mengurangkan aduan orang ramai dalam urusan berkaitan tanah.

Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan

26.10 Usaha selanjutnya diambil untuk meningkatkan perkhidmatan yang disediakan oleh PBT terutamanya dari segi perkhidmatan yang memberi kesan kepada kegiatan komersil dan pelaburan. Sebanyak 96 pusat setempat ditubuhkan di peringkat PBT dan pentadbiran negeri di Semenanjung Malaysia untuk memproses dan mempercepat kelulusan pelan bangunan dan sijil kelayakan menduduki (CFO). Kelulusan CFO telah dipercepat dengan mengurangkan bilangan agensi teknikal terlibat dalam proses kelulusan daripada tujuh kepada satu sahaja, iaitu Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP). Pada tahun 2005, Kerajaan meluluskan 332 jawatan untuk membantu operasi pusat setempat di semua PBT.

26.11 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) menjalankan satu kajian pada 2004 untuk mengenal pasti pakej strategi dan tindakan bagi meningkatkan lagi pengurusan dan perkhidmatan PBT. Kajian tersebut memberi tumpuan kepada kehendak pelanggan, iaitu pembayar cukai, penduduk tempatan, pelabur, pemaju hartanah, peniaga dan badan bukan kerajaan. Perakuan penambahbaikan meliputi tindakan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang dari segi aspek struktur, sistem dan prosedur kerja; kepimpinan dan kepegawaian; nilai bersama; teknologi dan persekitaran kerja; dan sumber kewangan. Perakuan berkenaan meliputi, antara lain, tindakan untuk mengembangkan penggunaan lesen komposit bagi pelbagai jenis lesen yang dikeluarkan oleh PBT, mengukuhkan lagi fungsi penguatkuasaan, melaksanakan proses pengutipan sampah yang sistematik, memastikan standard penyenggaraan dan pembaikan yang berkesan dan melaksanakan sistem penggredan untuk menilai tahap kebersihan premis perniagaan. Kebanyakan PBT telah melaksanakan perakuan jangka pendek berkaitan dengan jadual pengutipan sampah, penyenggaraan dan pembersihan longkang, standard pembaikan dan penyenggaraan kemudahan awam, pemantauan dan penguatkuasaan yang ketat terhadap kebersihan serta prosedur pemantauan.

Pemudahan Pelabur

26.12 Pada tahun 2003, sebagai usaha untuk mengukuhkan daya saing negara dan menarik pelabur, Kerajaan memperkenalkan perkhidmatan handholding untuk memudahkan pelabur dalam sektor perkilangan. Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) telah melantik Pegawai Projek Khas untuk mengendalikan dan membantu pelabur mendapatkan semua kelulusan yang perlu bagi projek perkilangan mulai dari peringkat permohonan sehingga projek beroperasi. Sebanyak 3,255 projek telah dipantau melalui perkhidmatan handholding dalam tempoh Rancangan. Perkhidmatan ini melengkapkan lagi inisiatif lain MIDA seperti Unit Penyelarasan Pelaksanaan Projek dan Pusat Pelaburan Negeri. MIDA juga menubuhkan Seksyen Perkhidmatan di bawah Pusat Maklumat Perniagaan (BIC) untuk membantu pelabur dalam sektor perkhidmatan tertentu. Seksyen ini memberikan maklumat mengenai dasar, garis panduan dan prosedur bagi perkhidmatan seperti ICT dan multimedia, penyelidikan dan pembangunan (R&D), logistik, pendidikan, perbankan pesisir pantai dan perkhidmatan kesihatan. Di samping itu, Kerajaan mengkaji semula garis panduan bagi pelaburan asing dengan memudahkan prosedur dan memendekkan tempoh memproses permohonan daripada dua bulan kepada 10 hari bekerja.

26.13 Dalam sektor ICT, Jabatan Perkhidmatan Pelanggan di Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDC) menyediakan bantuan kepada pelabur yang berpotensi untuk melabur dalam bidang ICT dan mendapatkan status Koridor Raya Multimedia (MSC). Secara purata, MDC memproses dan membantu sebanyak 180 pemohon setahun dan sebanyak 1,200 syarikat telah berjaya memperoleh status MSC sehingga kini. MDC juga memulakan pembangunan infrastruktur yang kondusif dan modal insan melalui National Start-Up Development Programme (NSDP), National Lead Generation Programme (NLGP), National Unipreneur Development Programme (NUDP) dan inisiatif MSC TeC. Dalam sektor pertanian, Kementerian Pertanian juga telah menubuhkan Pusat Pembangunan Perniagaan untuk membantu pelabur tempatan dan asing menjalankan projek pertanian dan perniagaan asas tani.

Pengurusan Kualiti

26.14 Kerajaan terus melaksanakan inisiatif pengurusan kualiti di bawah program Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). Selain usaha yang berterusan dalam pengurusan kualiti seperti Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK), inovasi dan penandaarasan, tumpuan utama dalam tempoh Rancangan adalah pelaksanaan standard MS ISO 9000 dan pengiktirafan kecemerlangan organisasi dalam menyediakan perkhidmatan yang berorientasikan pelanggan.

26.15 MS ISO 9000. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9000 telah mencapai momentum apabila semakin banyak agensi melaksanakan standard MS ISO 9000:1994. Sehingga akhir tahun 2003, sebanyak 749 agensi memperoleh persijilan MS ISO 9000:1994. Mulai 1 Januari 2004, semua agensi kerajaan beralih kepada standard baru MS ISO 9001:2000 yang memerlukan setiap organisasi memberikan penekanan kepada kehendak pelanggan dan pengukuran kepuasan hati pelanggan. Sehingga akhir tahun 2005, sebanyak 502 entiti Kerajaan memperoleh persijilan standard baru tersebut, seperti ditunjukkan dalam Jadual 26-1.

Jadual 26-1 : Entiti Kerajaan yang Memperoleh Persijilan MS ISO 9001:200026.16 Pengiktirafan Kecemerlangan. Kerajaan terus menggalakkan dan mengiktiraf kecemerlangan organisasi sektor awam melalui program Anugerah Kualiti Perdana Menteri. Dalam tempoh Rancangan, kriteria anugerah ini telah dikaji semula untuk mengukuhkan lagi usaha pengurusan kualiti dan penyampaian perkhidmatan dengan memberikan penekanan kepada output, pengurusan proses, penggunaan sumber dan komitmen pengurusan atasan. Agensi Kerajaan juga bertanding untuk pelbagai anugerah lain seperti Anugerah Perdana ICT, Anugerah Inovasi dan Anugerah KMK. Pada tahun 2004, Anugerah Perdana Pihak Berkuasa Tempatan dan Anugerah Perdana Pentadbiran Daerah dan Tanah diperkenalkan untuk mengiktiraf agensi yang cemerlang di peringkat pentadbiran tempatan dan daerah. Agensi Kerajaan juga berjaya memperoleh pengiktirafan kecemerlangan di peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang. Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) berjaya memperoleh Anugerah Perkhidmatan Awam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2004 dalam kategori ‘Inovasi dalam Perkhidmatan Awam’ bagi pangkalan data penandaarasan untuk projek komuniti. Jabatan Pendaftaran Negara pula memperoleh Pingat Gangsa dalam Program Anugerah Inovasi Antarabangsa Commonwealth Association for Public Administration and Management 2004 kerana berjaya melaksanakan projek inovatif MyKad.

Pengukuran Prestasi

26.17 Usaha untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan diperkukuh lagi dengan pengenalan pengukuran prestasi dan KPI untuk menyokong penyampaian perkhidmatan agensi Kerajaan kepada tahap yang lebih baik. Pelaksanaan KPI dijalankan secara perintis di enam agensi, iaitu Jabatan Imigresen di Johor, Hospital Kota Bharu di Kelantan, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Pejabat Daerah dan Tanah Petaling di Selangor, Jabatan Pendaftaran Negara di Pulau Pinang serta Balai Polis dan Ibu Pejabat Polis Daerah di Shah Alam, Selangor. Berdasarkan projek perintis tersebut, pekeliling kemajuan pentadbiran awam dikeluarkan pada bulan Mei 2005 sebagai garis panduan untuk pelaksanaan KPI bagi mengukur kecekapan dan keberkesanan proses, produktiviti sumber dan tahap kepuasan pelanggan. Fasa pertama pelaksanaan KPI ditumpukan kepada semua agensi barisan hadapan Kerajaan.

Pembangunan Strategik ICT

26.18 Kerajaan melancarkan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Malaysia pada bulan Ogos 2003 sebagai hala tuju yang jelas penggunaan ICT untuk penyampaian perkhidmatan. Pelan Strategik ICT tersebut mengenal pasti beberapa inisiatif komuniti yang memberikan impak besar serta melibatkan perkhidmatan pelbagai agensi yang disediakan dari satu tempat. Inisiatif tersebut meliputi portal komuniti perniagaan, portal Rakyat, portal Penjawat Awam, e-Khidmat Sosial, e-Pembelajaran, e-PBT, e-Tanah, Perkhidmatan Cukai Pendapatan Dalam Talian dan Sistem Pengurusan Kewangan Bersepadu (SPKB).

26.19 Inisiatif Kerajaan Elektronik yang diperkenalkan sebagai satu aplikasi perdana MSC terus dilaksanakan untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Satu pencapaian penting ialah pelaksanaan portal Perkhidmatan Awam yang dikenali sebagai myGovernment, yang menyediakan akses tunggal kepada maklumat dan perkhidmatan agensi Kerajaan menerusi Internet. Sehingga akhir tahun 2005, portal myGovernment menyediakan akses kepada 844 laman web agensi di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan. Portal tersebut juga menawarkan akses kepada sejumlah 2,554 borang yang boleh dimuat turun dan sebanyak 364 perkhidmatan dalam talian. Di samping itu, Sistem Pemantauan Projek (SPP II), yang menyediakan mekanisme perancangan, kawalan dan pemantauan projek pembangunan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah dilaksanakan sepenuhnya di 938 tapak pembangunan di seluruh negara. Projek e-Khidmat yang dibangunkan untuk menyediakan penyampaian perkhidmatan Kerajaan dalam talian turut menyediakan ujian teori dalam talian bagi tujuan mendapatkan lesen memandu dan membaharui lesen dan perkhidmatan pembayaran bil dalam talian. Sehingga akhir tahun 2005, sebanyak 2.16 juta calon menduduki ujian teori memandu di pusat bertauliah. Di bawah projek e-Perolehan, sebanyak 104,650 pembekal berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sebanyak 37,160 pembekal adalah e-Perolehan enabled. Satu lagi projek Kerajaan Elektronik, iaitu e-Syariah dilaksanakan di 102 Mahkamah Syariah untuk meningkatkan produktiviti dan menaik taraf kualiti perkhidmatan yang disediakan di Mahkamah Syariah. Di samping itu, sistem pembayaran e-SPKB yang menyediakan pembayaran secara elektronik diperkukuh manakala Shared Services Outfit (SSO) diwujudkan untuk menyediakan perkhidmatan rangkaian agensi sektor awam di Putrajaya.

26.20 Pelbagai aplikasi khusus berkaitan agensi juga dibangunkan dan dipertingkatkan dalam tempoh Rancangan. Polis DiRaja Malaysia melaksanakan Sistem Pelaporan Polis (PRS) dan
Sistem Pelaporan Kemalangan Berkomputer (CARS) untuk menyeragamkan aliran kerja pelaporan bagi aduan dan kemalangan yang juga memudahkan orang awam membuat laporan polis. Jabatan Perkhidmatan Awam melaksanakan Projek Pensions Online Workflow EnviRonment (POWER) untuk membolehkan pesara Kerajaan menerima pencen mereka tepat pada waktunya. LHDN melaksanakan Sistem Taksir Sendiri (STS Syarikat) bagi membolehkan syarikat mengemukakan pendapatan mereka secara dalam talian. Wakil pelancongan berdaftar dengan Atase Imigresen seberang laut dapat mengemukakan permohonan visa tanpa referee bagi menjimatkan kos dan masa. JPJ melaksanakan e-Hakmilik, e-Daftar dan e-Insurans sebagai usaha untuk membolehkan pengesahan dan ketepatan maklumat berkaitan pemilikan dan pendaftaran kenderaan bermotor secara berkesan.

26.21 Program perkongsian pintar dijalankan untuk memudahkan lagi sistem aplikasi bersama yang merentasi pelbagai agensi. Sebilangan besar agensi Kerajaan dan beberapa kerajaan negeri telah menjimatkan masa dan kos dengan mengubah suai dan mengguna pakai aplikasi yang dilaksanakan oleh agensi lain. Sebagai contoh, Sistem Perakaunan dan Kewangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang diguna pakai di Perak, Sistem Perakaunan Bersepadu Pihak Berkuasa Tempatan di Perak dilaksanakan di Kedah dan Sistem Kutipan Hasil Tanah (LARIS) di Negeri Sembilan diguna pakai di Melaka.

26.22 Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan juga memulakan Program Open Source Software (OSS) sebagai pilihan perisian tambahan, meningkatkan interoperability antara sistem ICT dan mempercepat pertumbuhan industri ICT tempatan. Pelan induk OSS sektor awam dan rangka kerja interoperability OSS dibangunkan sebagai panduan pelaksanaan aplikasi OSS. Di samping itu, Pusat Kompetensi Open Source (OSCC) ditubuhkan di Cyberjaya sebagai pusat rujukan OSS pada tahun 2004.

26.23 Langkah keselamatan ICT diinstitusikan sebagai komponen penting urus tadbir ICT. Langkah ini meliputi aspek pembudayaan, piawaian, pelaporan insiden dan mekanisme pemantauan untuk melindungi aset dan maklumat ICT Kerajaan. Di samping itu, Pemantauan Rangkaian ICT Sektor Awam Malaysia (PRISMA) ditubuhkan pada tahun 2002 sebagai pusat kawalan keselamatan Kerajaan untuk menangani ancaman keselamatan ICT. Sehingga akhir tahun 2005, pengurusan dan pemantauan elektronik mengenai kemungkinan ancaman keselamatan telah memanfaatkan 250 agensi Kerajaan.

Pengurusan Aduan Awam

26.24 Agensi sektor awam terus memberi penekanan terhadap langkah untuk menguruskan aduan awam dengan lebih berkesan. Biro Pengaduan Awam (BPA) khususnya telah meningkatkan usaha untuk menyelesaikan aduan yang diterima daripada orang awam dengan segera. Secara purata, 50 peratus daripada aduan yang diterima oleh BPA adalah mengenai kegagalan atau kelewatan dalam memberikan layanan atau maklum balas terhadap permohonan atau keperluan pelanggan. Bilangan aduan yang diterima dan diselesaikan oleh BPA dalam tempoh Rancangan adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 26-2.

Jadual 26-2 : Aduan Diterima & Diselesaikan, 2000-2005Kerjasama Sektor Awam-Swasta

26.25 Kerajaan memberikan penekanan kepada kerjasama sektor awam-swasta untuk meningkatkan tahap perkhidmatan bagi komuniti perniagaan. Mekanisme seperti dialog dan panel perundingan memudahkan kerjasama antara kedua sektor selaras dengan semangat Persyarikatan Malaysia. Jawatankuasa Persyarikatan Malaysia Peringkat Pegawai menjadi saluran penting untuk mendapatkan maklum balas daripada sektor swasta dalam mengurangkan halangan penyampaian perkhidmatan. Maklum balas ini meliputi operasi OSC untuk kelulusan pelan bangunan dan CFO, perjanjian tahap perkhidmatan (SLA) untuk membekalkan elektrik bagi pembangunan perumahan, penubuhan Construction Labour Exchange Centre (CLAB), penggunaan garis panduan iklan perniagaan yang seragam oleh semua PBT, impak pindaan Akta Peminjam Wang 1951 dan kajian semula mengenai rawatan perubatan dan kemudahan hospital di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing.CopyrightŪ 2005. All rights reserved. The Government of Malaysia | Mail to PM