:: RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG KEDUA 1991 - 2000 ::
BAB 04 : DASAR-DASAR UNTUK MATLAMAT PENGAGIHAN

V : PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT


4.48 Penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi akan kekal menjadi matlamat terakhir strategi penyusunan semula masyarakat. Dalam hubungan ini, matlamat utama DPB adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke satu tahap di mana syarikat dan usahawan Bumiputera akan menjadi lebih berdaya maju dan teguh. Ini akan dicapai dengan memberi tumpuan kepada pelaksanaan strategi meningkatkan gunatenaga dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor-sektor moden dan membentuk sebuah masyarakat pedagang an dan perindustrian yang berdaya maju dan teguh di kalangan Bumiputera. Peningkatan gunatenaga Bumiputera, terutamanya di peringkat pekerjaan yang lebih tinggi di sektor-sektor ekonomi moden, adalah perlu untuk mencapai matlamat mewujudkan satu kumpulan eksekutif dan usahawan Bumiputera yang lebih besar dan dapat memperkukuhkan MPPB. Oleh kerana sumber upah dan gaji merupakan sebahagian besar daripada pendapatan isirumah, pertambahan gunatenaga Bumiputera akan dapat membantu ke arah mengurangkan ketidaksamaan pendapatan.

4.49 Penyusunan semula hakmilik akan menjadi satu lagi cara untuk melaksanakan strategi ini. Satu tahap pemilikan yang berkesan oleh Bumiputera adalah perlu untuk membolehkan mereka mempunyai kepentingan dalam pertumbuhan sektor-sektor moden ekonomi dan seterusnya menyertai pengurusan dalam sektor tersebut. Dengan demikian, mereka boleh melibatkan diri dan mempunyai pengaruh dalam proses membuat keputusan-keputusan penting seperti gunatenaga serta penentuan rangkaian pemasaran dan pengedaran.

Pembangunan Sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera

4.50 Pembangunan sebuah MPPB akan terus menjadi teras pent¬ing dalam proses penyusunan semula kerana hanya dengan adanya bilangan usahawan yang mencukupi dan berkebolehan serta syarikat-syarikat yang berdaya maju, masyarakat Bumiputera akhirnya akan dapat menentukan kejayaan mereka dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Memandangkan kemajuan terhad yang dicapai dalam tempoh RRJP1, satu rangka kerja yang lebih jelas dan selaras akan dibentuk di bawah RRJP2 untuk mencapai matlamat ini. Dalam hubungan ini, peranan PNB akan diperkukuhkan bagi membolehkannya menggembleng dengan berkesan tabungan Bumiputera di samping memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembangunan keusahawanan Bumiputera.

4.51 Proses mewujudkan MPPB akan mengambilkira keperluan Bumiputera untuk menyertai persekitaran yang menggalakkan kecekapan dan persaingan. Oleh itu, walaupun dasar dan pro¬gram Kerajaan akan terus menyediakan sokongan yang perlu kepada usahawan Bumiputera, mereka diharap akan memajukan aktiviti perniagaan berasaskan usaha mereka sendiri dan kurang bergantung kepada bantuan dan subsidi Kerajaan. Bagi tujuan ini, latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan akan diberi lebih penekanan. Selanjutnya, peranan perbadanan awam dan agensi-agensi amanah akan juga ditujukan untuk memberi sokongan yang lebih berkesan ke arah membangunkan perniagaan Bumiputera dan bukan bersaing dengan mereka. Pengurus-pengurus perniagaan Bumiputera, terutamanya di sektor-sektor pembuatan dan perkhidmatan moden, akan juga diberi peluang untuk mengembangkan bakat mereka sebagai usahawan dalam berbagai sektor ekonomi. Sebagai langkah jangka panjang, satu program untuk memupuk usahawan muda daripada sistem persekolahan akan juga diberi lebih penekanan.

4.52 Penyertaan Bumiputera secara meluas di sektor-sektor moden, terutamanya pembuatan danperkhidmatan, akan diberi penekanan selaras dengan peningkatan peranan yang lebih besar dan dinamik sektor ini pada masa hadapan. Perhatian khusus akan diberi kepada penyertaan mereka di dalam industri kecil dan sederhana menerusi program sub-kontrak dan franchise yang telah dikenalpasti sebagai strategi yang berpotensi untuk memupuk pembangunan keusahawanan. Dalam hubungan ini, usahasama secara penuh dan aktif di a-ntara Bumiputera dengan bukan Bumiputera akan digalak untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan mereka. Di samping itu, usaha yang lebih bersungguh-sungguh akan dijalankan untuk mempertingkatkan penyertaan Bumiputera dalam aktiviti-aktiviti pembinaan, kerja-kerja pembaikan, mekanik motor, stesyen minyak petrol dan lain-lain supaya dapat memberikan mereka lebih banyak peluang meningkatkan pendapatan di kawasan-kawasan bandar.

4.53 Bagi memajukan peniaga dan usahawan Bumiputera yang berpotensi, sistem kuota, perlesenan dan keutamaan akan terus diperlukan sehingga ke satu masa apabila sekumpulan usahawan Bumiputera yang mencukupi telah dapat diwujudkan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan sistem ini akan memastikan hanya Bumiputera yang mempunyai potensi, kesungguhan dan rekod perniagaan yang baik akan diberi bantuan supaya matlamat untuk mewujudkan MPPB yang berdaya maju dan teguh di bawah DPB menjadi kenyataan. Untuk memperbanyakkan bilangan usahawan Bumiputera yang berjaya, mereka yang sudah berjaya dan yang berpotensi akan digalakkan menjadi lebih berdikari dan mampu bersaing di dalam ekonomi. Tambahan lagi, untuk membolehkan Bumiputera mendapat kemudahan yang lebih luas dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian, berbagai kemudahan sokongan seperti kewangan, latihan dan khidmat nasihat serta perundingan akan disediakan secara bersepadu. Peluang untuk mendapatkan kredit dan ruang niaga dengan lebih mudah akan diberikan terutamanya kepada mereka yang menunjukkan potensi berdaya maju dan mempunyai daya cipta. Memandangkan Bumiputera mungkin tidak mempunyai latarbelakang perniagaan, pengalaman dan kemahiran yang mencukupi dalam mengurus perniagaan moden, sumber daripada PNB dan lain-lain institusi pembangunan keusahawanan akan juga digembleng untuk membantu mereka yang berpotensi menjadi lebih berjaya dalam perniagaan.

4.54 Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dengan berkesan dalam persekitaran perniagaan moden, pendedahan kepada teknologi terbaru, sama ada dari dalam dan luar negeri, adalah perlu. Ini akan dilaksanakan selaras dengan penekanan yang diberi kepada pembangunan sumber tenaga manusia pada tahun-tahun akan datang. Langkah-langkah akan juga diambil untuk membolehkan mereka mendapatkan kemudahan yang lebih luas kepada modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dengan pasaran antarabangsa. Penyusunan Semula Gunatenaga dan Pembangunan Sumber Manusia

4.55 Matlamat penyusunan semula gunatenaga akan terus memastikan supaya corak gunatenaga di berbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi berbagai kumpulan etnik dalam negara.

4.56 Dalam tempoh RRJP2, dasar dan strategi untuk penyusunan semula gunatenaga akan memastikan bahawa Bumiputera mendapat bahagian yang saksama daripada pekerjaan baru yang diwujudkan, terutamanya dalam kategori profesional, pengurusan dan teknikal. Seperti yang ditunjukkan dalamJadual-jadual 4-3, 4-4 dan 4-5, daripada 2.4 juta pekerjaan baru yang dijangka dapat diwujudkan, kira-kira 55.8 peratus atau 1.3 juta daripadanya akan diambil oleh Bumiputera. Daripada jumlah ini, kira-kira 706,700 pekerjaan adalah merupakan pekerjaan dalam sektor perkhidmatan dan 534,000 pekerjaan dalam sektor pembuatan Dari segi kategori pekerjaan pula, kira-kira 68.4 peratus daripada pertambahan gunatenaga baru dalam kategori profesional dan teknikal dijangka akan diambil oleh Bumiputera. Walau bagaimanapun, hampir separuh daripada jumlah pekerjaan profesional dan teknikal ini adalah dalam bidang perguruan dan kejururawatan.

4.57 Untuk membolehkan tenaga kerja luar bandar meningkatkan mobilitinya, usaha-usaha akan dibuat bagi memperbaiki tahap pendidikan dan kemahiran mereka. Seterusnya, bagi menghasilkan lebih ramai Bumiputera yang berkelayakan dalam kategori profesional, pengurusan dan teknikal, dasar semasa mengenai kuota kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi di kalangan pelbagai kumpulan etnik akan diteruskan. Disamping itu, Kerajaan akan menggalakkan perusahaan-perusahaan dan syarikat¬syarikat swasta untuk mengambil bahagian dengan lebih giat dalam menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan selaras dengan matlamat penyusunan semula gunatenaga. Untuk membolehkan lebih ramai siswazah Bumiputera mendapat pekerjaan dalam sektor swasta, langkah-langkah positif juga akan diambil dengan kerjasama sektor swasta untuk menyediakan peluang-peluang kepada mereka bagi meningkatkan tahap kemahiran dan keupayaan melalui latihan, latihan semula dan penempatan.

4.58 Berikutan dari pertumbuhan ekonomi yang dijangkakan tinggi dalam tempoh RRJP2 dan keadaan pasaran buruh yang semakin mengetat, Bumiputera tidak akan menghadapi begitu banyak masalah untuk mendapatkan pekerjaan di peringkat rendah dalam sektor industri dan perkhidmatan moden. Walau bagaimanapun, mereka mungkin menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan peringkat tertinggi, terutamanya dalam bidang profesional dan teknikal, memandangkan kurangnya bilangan mereka yang layak yang disebabkan, antara lain, oleh kelewatan menceburi bidang pendidikan tinggi. Selaras dengan itu, peranan Kerajaan dalam menyusun semula corak gunatenaga akan ditumpukan kepada jenis pekerjaan di peringkat yang lebih tinggi dan dalam syarikat-syarikat perniagaan yang lebih besar dalam sektor syarikat, terutamanya di sektor-sektorperdagangan, perindustrian dan perkhidmatan.

4.59 Penyusunan semula gunatenaga akan juga mengambilkira keperluan untuk meningkatkan penyertaan bukan Bumiputera dalam sektor-sektor di mana penyertaan mereka masih rendah. Selaras dengan itu, peningkatan bukan Bumiputera dalam jawatan-jawatan sektor awam seperti di peringkat pertengahan dan tinggi perkhidmatan awam, akan dapat memperbaiki lagi susunan corak gunatenaga dalam sektor tersebut. Walau bagaimanapun, penyertaan Bumiputera di peringkat tinggi da¬lam sektor swasta adalah rendah. Oleh itu, sementara gunatenaga bukan Bumiputera dalam jawatan-jawatan di peringkat pertengahan dan tinggi perkhidmatan awam dijangka akan bertambah berbanding dengan kedudukan pada tahun 1990, sektor swasta juga perlu mengambil tindakan yang serupa dengan mempertingkatkan pengambil an gunatenaga Bumiputera di peringkat profesional, pengurusan dan eksekutif supaya dapat memperbaiki lagi struktur gunatenaga di antara kaum dalam sektor tersebut. Penyusunan Semula Hakmilik dan Penguasaan dalam Sektor Syarikat

4.60 Strategi penyusunan semula hakmilik dan pengawalandalam sektor syarikat akan diteruskan memandangkan sektorswasta akan memainkan peranan yang lebih besar dalam ekonomi negara. Sungguhpun sasaran secara kuantitatif yang khusus tidak lagi ditetapkan dalam tempoh RRJP2, matlamat untuk mencapai sekurang-kurangnya 30 peratus penyertaan Bumiputera akan terus menjadi panduan kepada strategi penyusunan semula sektor syarikat. Walau bagaimanapun, berlainan dari amalan di bawah DEB yang terlalu menekankan -pencapaian matlamat hakmilik modal saham secara perangkaan, penekanan di bawah DPB adalah berasaskan kepada pemb entukan kekayaan harta oleh Bumiputera. Oleh yang demikian, adalah perlu supaya langkah-langkah dibuat untuk melengkapkan Bumiputera dengan kemahiran-kemahiran yang sesuai bukansahaja bagi mengurus dan menjalankan perniagaan dengan berkesan tetapi juga bagi mengekalkan kekayaan mereka. Adalah perlu bagi Bumiputera mengurus harta kekayaan mereka yang sedia ada dengan lebih berkesan kerana ia merupakan satu asas untuk terus memperkembangkan harta tersebut secara berterusan.

4.61 Dalam proses penyusunan semula modal saham sektor syarikat, agensi-agensi amanah dan perbadanan awam perlu merancang dan menyelaraskan tindakan mereka dengan lebih berkesan dalam mewujudkan harta-harta baru dan membeli kepentingan-kepentingan lain yang berbentuk strategik bagi pihak Bumiputera. Peranan ini akan diperkukuhkan lagi dengan langkah-langkah yang bertujuan menggembleng simpanan Bumiputera dengan lebih berkesan dan menguruskan sumber kewangan yang sedia ada di kalangan agensi-agensi dan pe¬rbadanan tersebut secara lebih produktif dan cekap.

4.62 Peranan PNB akan diperkukuh memandangkan kedudukannya yang penting dalam menggembleng tabungan Bumiputera serta potensinya sebagai agensi pembangunan keusahawanan. Dalam hal ini, Amanah Saham Bumiputera (ASB) akan merupakan sebahagian daripada strategi keseluruhan PNB untuk meneruskan usaha menggembleng tabungan Bumiputera sepanjang tempoh RRJP2. Di samping terlibat dengan pengurusan pemilikan saham, PNB akan juga merancang dan melaksanakan program-prog-ram lain yang bertujuan melengkapi aktiviti tersebut dengan menekankan program pembangunan keusahawanan dan modal teroka untuk masyarakat Bumiputera.

4.63 Penswastaan akan digunakan sebagai suatu cara untuk mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputra dalam sektor swasta serta mencapai matlamat penyusunan semula modal saham. Selaras dengan ini, penswastaan anak-anak syarikat milik agensi amanah akan dikhaskan kepada Bumiputra. Sementara itu, dalam penswastaan badan-badan Kerajaan yang lain pula, mengimbangi pencapaian hakmilik modal saham mereka yang masih kurang dalam sektor-sektor lain. Untuk membantu Bumiputra memiliki saham-saham dalam projek-projek yang diswastakan, pekerja-pekerja di dalam projek berkenaan akan diberi kemudahan bantuan kewangan khas. Disamping itu, satu pertimbangan penting dalam pro¬gram penswastaan ialah keperluan untuk memastikan bahawa, selepas diberi peluang penswastaan, Bumiputra akan terus memegang kepentingan mereka dalam syarikat-syarikat berkenaan.

4.64 Jawatankuasa Pelaburan Asing akan meneruskan usaha mengawasi proses penyusunan semula modal saham dengan menggalakkan lagi syarikat-syarikat mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Dalam hubungan ini, garispanduan yang sedia ada akan diperbaiki dan diubahsuai supaya menjadi lebih jelas di samping menyatakan secara khusus syarat-syarat di mana pihak majoriti dalam sektor syarikat. Garispanduan yang diubahsuai tersebut akan juga mengandungi dasar-dasar khusus berhubung dengan pengambilalihan dan pemilikan harta tetap, terutamanya tanah oleh pelabur asing. Secara keseluruhannya, selain dari membantu proses penyusunan semula modal saham sektor syarikat, garispanduan tersebut juga akan memperbaiki lagi iklim pelaburan di negara ini dengan menyediakan peluang-peluang kepada pelabur asing untuk mempunyai hakmilik majoriti di dalam projek-projek mereka, kecuali dalam aktiviti-aktiviti tertentu di mana kepakaran tempatan telah sedia ada.

4.65 Strategi penyusunan semula pada masa yang lalu telah memberi penekanan khas kepada pemilikan modal saham dalam sektor syarikat. Memandangkan hakmilik modal saham semata-mata tidak memadai untuk mempertingkatkan penyertaan Bumiputra secara berkesan dalam pengendalian syarikat perniagaan, adalah perlu strategi penyusunan semula memberi penekanan kepada aspek-aspek gunatenaga. Selaras dengan itu, dasar untuk menggalakkan penyertaan Bumiputra yang lebih bermakna di peringkat pengurusan dalam sektor syarikat akan juga dilaksanakan dengan lebih giat dengan mempertingkatkan penawaran tenaga kerja Bumiputra di peringkat tinggi.

4.66 Matlamat penyusunan semula modal saham tidak akan berjaya mencapai hasrat jangka panjangnya untuk menentukan Bumiputra terus mendapat faedah pada masa hadapan, sekiranya kepentingan-kepentingan mereka tidak dapat dikekalkan secara berterusan. Pada masa ini, terdapat setengah-setengah institusi Bumiputra, syarikat dan orang perseorangan yang telah diperuntukkan saham khas cenderung untuk menjual balik saham mereka tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa yang mengeluarkan saham tersebut. Kerajaan bimbang bahawa penjualan semula saham oleh Bumiputra akan menjejaskan usaha-usaha untuk mencapai matlamat penyusunan semula. Dengan itu, peraturan memberi kelulusan bagi mendapatkan saham khas akan diperkemaskan lagi untuk mengurangkan penjualan kepentingan Bumiputra.Copyright® 2005. All rights reserved. The Government of Malaysia | Mail to PM